નગરપાલિકાના ચીફ ઓફીસરશ્રી :

 

હાલમાં વિસનગર નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી પાર્થકુમાર કે. ત્રિવેદી કાર્યરત છે.
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By