પ્રમુખશ્રી
શ્રી વર્ષાબેન એચ. પટેલ
 
     
 
 
     
 
 
 
 

નગરપાલિકાના ચીફ ઓફીસરશ્રી :

 

હાલમાં વિસનગર નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી અશ્વિનભાઈ આર. પાઠક કાર્યરત છે.
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By