નગરપાલિકા - કર્મચારીઓની માહિતી
 
 
 
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
વિભાગ
સંપર્ક નંબર
શ્રી સુઘીરકુમાર એચ. કંસારા
ઈ.ઓ.એસ., ઈ.ઓડીટર
વહીવટીય કામગીરી
8141524275
શ્રી સંદીપભાઈ એ. પટેલ
સે.ઈ.
સ્વચ્છતા ની કામગીરી
9898379669
શ્રી સિધ્ધેશકુમાર બી. પટેલ
વો.વ. ફોરમેન
બાંઘકામ વિભાગ
9904360367
શ્રી જયંતીભાઈ એન. મકવાણા
કલાર્ક
માહિતી અઘિકારની કામગીરી તથા ઈ.એકા.ની કામગીરી
9375613204
શ્રી મહંમદહબીબ બી. વ્હોરા
પુ. સમાજસંગઠક
N.U.L.M. , યુ.સી.ડી. વિભાગ
9408937250
શ્રી વૃંદાબેન સી. મહેતા
સ્ત્રી સમાજ સંગઠક
આવક દાખલા, યુ.સી.ડી. વિભાગ
9408385135
શ્રી નિલેષભાઈ જે. પટેલ
ઓવરસીયર
બાંઘકામ વિભાગ
7779002939
શ્રી દાનસંગજી વી. ઠાકોર
કલાર્ક
આઉટઈન વર્ડ કામગીરી
7383907914
શ્રી ચુંડાભાઈ બી. રબારી
કલાર્ક
વેરા વિભાગની તમામ કામગીરી
9919667468
શ્રી વિનુભાઈ આઈ. પટેલ
કલાર્ક
મકાનભાડાને લગતી કામગીરી
9724488166
શ્રી કરશનભાઈ એલ. રબારી
કલાર્ક
ગુમાસ્તાઘારાને લગતી કામગીરી
9978587195
શ્રી ઈમદાદખાન એ. પઠાણ
કલાર્ક
પ્રો.ફંડને લગતી તથા હિસાબી
9428585285
શ્રી બાલકૃષ્ણ બી. મકવાણા
વેરા વિભાગ
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર વેરા વસુલાતની કામગીરી
9924976905
શ્રી વિજયભાઈ ભીલ
ફીટર
પાણીની લીકેજ લાઈનો રીપેરીંગની કામગીરી
8732988684
શ્રી નીતીનભાઈ પટેલ
ઓપરેટર
પાણી સપ્લાયની કામગીરી
9624827715
શ્રી રમણ આર. ઠાકોર
ડ્રાયવર
વાહનોની જાળવણીની કામગીરી
9824620461
શ્રી નીતીનભાઈ પટેલ
જન્મમરણ
જન્મમરણ અને મૃત જન્મની દાખલાની કામગીરી
9979927156
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By