વિસનગર - વર્તમાન શહેર - દિશા સૂચક નકશો  
 
 
ઉત્તરે પાલડી
પશ્વિમે સવાલા -- વિસનગર શહેર -- પુર્વે કુવાસણા
દક્ષિણે કાંસા
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By