પ્રમુખશ્રી
શ્રી વર્ષાબેન એચ. પટેલ
 
     
 
 
     
 
 
 
 
નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી તથા ઉપપ્રમુખશ્રી :    
     
  
   
નગરપાલિકામાં હાલમાં પ્રમુખ શ્રી તરીકે શ્રી વર્ષાબેન એચ. પટેલ કાર્યરત છે.
   
   
   
નગરપાલિકામાં હાલમાં ઉપપ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી રૂપલકુમાર કે પટેલ કાર્યરત છે.
   
     
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By