નગરપાલિકા - પાણી અને ગટર વ્યવસ્થા
 
 
શહેરમાં આવેલા કુલ-૧૪ પંપીગમાં આવેલા કુલ-૧૮ ટયુબવેલ પૈકી ૩ ટયુબવેલમાં પાણી ભુગર્ભમાં ખલાસ થઈ જતાં હાલ ૧પ ટયુબવેલ ચાલુ કંડીશનમાં છે.
ઘરોઈ પાણી પુરવઠા યોજના :- વિસનગર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ફલોરાઈડવાળું પાણી હોવાથી લોકોના હાડકાં પોલા થઈ જવા તથા અન્ય હાડકાં સાંઘાના દુખાવાથી મુકિત મેળવવા ઘરોઈ યોજનાનું એક કનેકશન શહેરનાં દૈનિક પ૦ લાખ લીટર પાણી પુરૂ પાડવામાં આવે છે. શહેરનાં વો.વ. લાલ દરવાજા વિસ્તાર ફતેહદરવાજા વિસ્તાર, ડોસાભાઈ બાગ, ગોવિંદચકલા સોસાયટી, વસુંઘરા સોસાયટી, સ્ટેશન રોડની સોસાયટી ચંદનપાર્ક વિગેરે સોસાયટીમાં ઘરોઈનું પાણી આપવામાં આવે છે.
જવાહર સોસાયટી કિનારા ખેરાલુ રોડની સોસાયટી વિસ્તાર, કૃષ્ણનગર અને કમાણા ગ્રામ્ય વિસ્તારના કનેકશનમાંથી પાણી લીઘેલને હાલ ઘરોઈ તરફથી બંઘ કરવામાં આવેલ છે.
૧૪ ટયુબવેલો:
 
1
દરબાર-ર
2
દીપરાદરવાજા-૧
3
વડનગરી દરવાજા-૧
4
કમાણા ચોકડી-૧
5
ફતેહદરવાજા-૧
6
વો.વ. લાલદરવાજા -ર ચાલુ ૧ બંઘ
7
ડોસાભાઈ બાગ -૧ બંઘ - ૧ ચાલુ
8
કૃષ્ણનગર- ૧ ચાલુ
9
દુર્લભદાસ - ૧ બંઘ
10
જવાહર સોસાયટી-૧ ચાલુ
11
કિનારા -૧ ચાલુ
12
સાતચકલી-૧ ચાલુ
13
પરિમલ સોસાયટી-૧ ચાલુ
14
ગાયત્રી સોસાયટી-૧ ચાલુ
 
આ ટયુબવેલો મારફતે દૈનિક-૪૦ લાખલીટર પાણી રોજે રોજ ભુગર્ભમાંથી ઈલેકટ્રીક સબમર્શીબલ પંપ ધ્વારા ખેંચવામાં આવે છે. જે ન.પા.ની સમ્પ ધ્વારા ઓવરહેડ ટાંકી ધ્વારા શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં પુરૂ પાડવામાં આવે છે.
શહેરના જુના ગામતળ વિસ્તારમાં ગાયકવાડ સ્ટેટ વખતથી ભુગર્ભ ગટર યોજના ચાલુ છે.
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By