નાગરિક અધિકાર પત્ર - અગ્‍િનશામક સેવા તથા વી.આઈ.પી. માટેની સેવા
 
 
 
 
અગ્‍િનશામક સેવાઓ
આગ-અકસ્માતનાં સમયે ફોન નંબર પ૧૧૯૬ અથવા પ૦૬૪૮ ઉપર માહિતી આપવાથી આ સેવા આપવામાં આવે છે.
તદઉપરાંત રૂબરૂ આવી, માહિતી આપવાથી આ સેવા આપવામાં આવે છે.
આ અંગે નિયત કરેલા કોઈ ફોર્મમાં અરજી કરવાની હોતી નથી.
૪૮ કલાક
 
વી.આઈ.પી. માટેની સેવાઓ
પાણીના ટેન્કરથી પાણી આપવું
જે વિસ્તારમાં પાણી ન મળ્યાની ફરીયાદ મળ્યા બાદ ૪ થી ૬ કલાકમાં
પાણીના ટેન્કર સમારોહ,લગ્નપ્રસંગે કે અન્ય પ્રસંગોપાત બુક કરાવી મેળવવા.
ધોરણસર બુક કરાવ્યેથી અનુકૂળતા અને માગણી પ્રમાણે
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By