નગરપાલિકા - શિક્ષણવેરાની દરવારી
 
 
 
મિલકત વેરો
શિક્ષણવેરો
રહેણાંક
બિન રહેણાંક
301/-થી 1000/-
3%
7%
1001/- થી 2500/-
5%
11%
2501/-થી 4500/-
6%
14%
4501/-થી 6000/-
7%
16%
6001/- થી 999999/-
10%
20%
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By