નાગરિક અધિકાર પત્ર - જાહેર આરોગ્યની સેવા તથા જાહેર લાયબ્રેરીની સેવા
 
 
 
 
જાહેર આરોગ્યની સેવા
જાહેર રસ્તા અને જગ્યાઓ સાફ કરવી.
દરરોજ સફાઈ કામદાર વડે આ કામ કરાવવામાં આવે છે.
કચરાપેટીમાંથી કચરો ભેગો કરી નિકાલ કરવો.
દરરોજ ટ્રેકટર - ટ્રેઈલર વડે કચરાનો નિકાલ કરાવવામાં આવે છે.
કચરો ન ઉપાડવાની ફરીયાદ મળતાં
ર૪ થી ૪૮ કલાકમાં, સદરહુ કામગીરી કરાવવામાં આવે છે.
 
જાહેર લાયબ્રેરીની સેવાઓ
લાયબ્રેરીનું સ્થળ
મસ્જીદ ચોક , જેતપુર લાયબ્રેરી ખુલ્લી રહેવાનોસમય સવારનાં ૮-૦૦ થી ૧૧-૦૦ સાંજનાં ૪-૦૦ થી ૮-૦૦ (કામકાજનાં દિવસોએ) સભ્ય બનવા તમામ નાગરિકો પાત્ર છે. પુખ્ત નાગરિકોને રૂ.પ૦/- લઈ સભ્ય બનાવવામાં આવે છે.
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By