નગરપાલિકા - પાણી પુરવઠો - માહિતી
 
 
 
પાણી પુરવઠાની સેવાઓ

શહેરી વિસ્તારમાં
પાણીનો સ્ત્રોત (૧)
અન્ડર ગ્રાઉન્ડ વોટર (0) 4.5 M.L.D.
(ર)
સરફેસ વોટર (S.F. 6.0 M.L.D.)( ઘરોઈ )
કુલ પંપીગ સ્ટેશન હાલમાં ચાલુ - ૧ર
હયાત ચાલુ બોરની સંખ્યા
દૈનિક પ્રતિ વ્યકિતએ અપાતો પાણી પુરવઠો ૧૪૦ લીટર
 
શહેરમાં વોર્ડવાઈઝ વસ્તીને અપાતો પાણી પુરવઠો ( ર૦૦૧ ની વસ્તી મુજબ )
વોર્ડ નં. ૧
પ,૩૯૦
વોર્ડ નં. ર
પ,૪૬૦
વોર્ડ નં. ૩
પ,ર૭૮
વોર્ડ નં. ૪
પ,ર૬ર
વોર્ડ નં. પ
૬,૦૧ર
વોર્ડ નં. ૬
૬,૦૧ર
વોર્ડ નં. ૭
પ,૦૦૭
વોર્ડ નં. ૮
પ,૪૩પ
વોર્ડ નં. ૯
પ,૩૧૩
વોર્ડ નં. ૧૦
પ,૭૬૩
વોર્ડ નં. ૧૧
પ,પ૬૬
વોર્ડ નં. ૧ર
પ,૩ર૮
કુલ
૬પ,૮ર૬
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By