નગરપાલિકા - પાણી પુરવઠો - સુવિધાઓ
 
 
ન.પા.ની હસ્તકના ટયુબવેલ ઓવરહેડ ટાંકી, સમ્પની ક્ષમતા તથા પંપરૂમની વિગત
અ. નં.
પંપીગ સ્ટેશનનુ નામ
હયાત ચાલુ ટયુબવેલ
પંપરૂમની સગવડ
ઓવરહેડ ટાંકી
ક્ષમતા (લાખમાં)
સમ્પ
ક્ષમતા (લાખમાં)
વોટરવર્કસ
1
1
1
2.7
2
4.5 X 2
વડનગરી દરવાજા
1
1
---
---
---
---
ફતેહ દરવાજા
1
1
1
4.0
1
1.0
દરબાર જાનીવાડો
1
2
---
---
1
4.0
દીપરા દરવાજા
---
2
1
3.0
1
3.0
કમાણા ચોકડી
1
1
1
4.0
1
1.0
કૃષ્ણનગર
1
1
1
3.0
1
1.0
પરીમલ
1
1
1
4.0
---
---
ગાયત્રીનગર
1
1
---
3.0
---
---
૧૦
જવાહર
---
1
1
4.0
1
2.0
૧૧
બી.કે.
---
1
1
5.0
---
---
૧ર
ડોસાભાઈ બાગ
---
2
1
---
2
5.0 + 4.0 = 9.0
૧૩
સાતચકલી
---
1
---
---
---
---
૧૪
દુર્લભદાસ ચોક
---
1
---
---
---
---
૧પ
દરબાર કચેરી
---
1
---
---
---
---
 
કુલ
8
18
9
---
10
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By