નગરપાલિકા - ખાસપાણીવેરાની દરવારી
 
 
 
 
પ્રકાર
કનેકશનની સાઈઝ
દર
રહેઠાણના પ્રકારો
૧/ર''
વાર્ષિક રૂ.૬૦૦/- અને
તે મકાનમાં આવેલ પ્રત્યેક
કુટુંબદીઠ રૂ. ૪૦૦/- વધુ
વેરો પછી તે કુટુંબના મકાનમાં નળનું જોડાણ ન હોય તો પણ.
સદર
૩/૪''
રૂ. ૧,ર૦૦/-
સદર
૧''
રૂ. ૧,૮૦૦/-
શાળાઓ, કોલેજો, બોર્ડીંગો, જીમખાના
હોસ્પીટલ, ધર્મશાળા ધર્માદા સંસ્થાઓ.
૧/ર''
રૂ. ૧,૬૦૦/-
સદર
૩/૪''
રૂ. ર,૦૦૦/-
સદર
૧''
રૂ. ર,પ૦૦/-

બેકરી, હોટલ, લોજ, રેસ્ટોરંટ, ફેકટરી, સિનેમા
અગર બીજો ધંધો જેમાં ધંધા માંટે પાણીનો વપરાશ થતો હોય તથા ડીસ્પેન્સરી પથારીઓ સાથેની.
૧/ર''
રૂ.૧,ર૦૦/-
સદર
૩/૪''
રૂ.૧,૬૦૦/-
સદર
૧''
રૂ. ર,૦૦૦/-
નાના ઉદ્યોગ, અગર આઈસ ફેકટરી
૧/ર''
રૂ. ર,૦૦૦/-
સદર
૩/૪''
રૂ. ર,પ૦૦/-
સદર
૧''
રૂ. ૩,૦૦૦/-
નવીન બાંધકામ થતુ હોય તેવા ચો.મી.
૧/ર''
૩/૪''
૧''
૧ થી ૪ર
૧પ૦૦/-
ર૦૦૦/-
રપ૦૦૦/-
૪૩ થી ૬૭
ર૦૦૦/-
રપ૦૦/-
૩૦૦૦/-
૬૮ થી ૮૪
૩૦૦૦/-
૩પ૦૦/-
૪૦૦૦/-
૮પ થી ૧૬૭
૩પ૦૦/-
૪૦૦૦/-
૪પ૦૦/-
૧૬૮ થી ૪૧૮
૪પ૦૦/-
પ૦૦૦/-
૬૦૦૦/-
૪૧૯ થી ૮૩પ
૬૦૦૦/-
૬પ૦૦/-
૭૦૦૦/-
ઉપરાંત વધારાના દર ચો.મી.
પ૦૦/-
૭પ૦/-
૧૦૦૦/-
પ(બ)
ખાસ પાણીવેરાના દર ઉપરાંત મકાનના બાંધકામ સારૂ પાણીના દર નીચે મુજબ
  (૧) દરેક મકાનના નવીન મજલા દીઠ ૩૦ ચો.મી. અને તેનો ભાવ
રૂ. પ૦૦/-
  (ર) દરેક જાજરૂ દીઠ
ઉચ્ચક
રૂ. ૧૦૦/-
  (૩) ફકત પ્લાસ્ટરનું રીપેરીંગ
ઉચ્ચક
રૂ. ર૦૦/-
  (૪) દિવાલનું રીપેરીંગ કામ ચણતર
કામ સાથે.
ઉચ્ચક
રૂ. રપ૦/-
  (પ) ભોંયતળીયાનું રીપેરીંગ
ઉચ્ચક
રૂ. ર૦૦/-
  (૬) ઉપર દર્શાવેલ કામો સિવાયનું કામ
ઉચ્ચક
રૂ. ર૦૦/-
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By