માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
 
 
માહિતી ( મેળવવાના ) અઘિકાર અઘિનિયમ-ર૦૦પ ના અમલીકરણ અંગે કલમ-૪ મુજબ ૧ થી ૧૭ પ્રકરણ
 
પ્રકારણ
પ્રકારણ - ૧
પ્રકારણ - ર
પ્રકારણ - ૩
પ્રકારણ - ૪
પ્રકારણ - પ
પ્રકારણ - ૬
પ્રકારણ - ૭
પ્રકારણ - ૮
પ્રકારણ - ૯
પ્રકારણ - ૧૦
 
પ્રકારણ - ૧૧
 
પ્રકારણ - ૧ર
 
પ્રકારણ - ૧૩
 
પ્રકારણ - ૧૪
 
પ્રકારણ - ૧પ
પ્રકારણ - ૧૬
પ્રકારણ - ૧૭
પ્રકારણ - ૧૮
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By