વિસનગર - નગરની ઉપલબ્ઘ સુવિઘાઓ
-
માળખાગત સુવિઘાઓ
સ્થળ
ખાનગી દવાખાના
શહેરી વિસ્તારમાં
મેટરનીટી હોમ
શહેરી વિસ્તારમાં
સરકારી દવાખાના
સીવીલ હોસ્પિટલ ત્રણદરવાજા ટાવરની પાસે
વેટરનરી દવાખાના
ઘર્મશાળા થી નુતન જતચા રોડે
માધ્યમિક શાળા
શહેરી વિસ્તારમાં
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા
શહેરી વિસ્તારમાં
સસ્તા અનાજની દુકાનો
શહેરી વિસ્તારમાં
પોલીસ સ્ટેશન
દરબાર રોડ
પોસ્ટઓફીસ
માયાબજાર / ગંજબજાર
ટેલીગ્રામ ઓફીસ શહેરી વિસ્તાર માયાબજાર પોસ્ટઓફીસ
તાલુકા પંચાયત ઓફીસ ત્રણદરવાજા ટાવર થી રેલ્વેસર્કલ જતા રસ્તે
બસ સ્ટેન્ડ રેલ્‍વે સર્કલ થી એમ.એન.કોલેજ સકર્લ જતા રસ્તે
ફાયર બ્રિગેડ સ્ટેશન વોટરવર્કસ લાલદરવાજા
ટેલીફોન ઓફીસ ગંજબજાર
વેચાણવેરા કચેરી એસ.ટી.ડેપોની બાજુમાં
જયુડીશીયલ કોર્ટ ગોવિંદચકલા પટેલવાડીની ઉપર
સીટી સર્વે કચેરી દરબાર રોડ
સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરી દરબાર રોડ
પેટાતિજોરી કચેરી દરબાર રોડ
જાહેર બાંઘકામ (સ્ટેટ) કચેરી કડાદરવાજા
પાણી પુરવઠા કચેરી દગાલા
ઘરોઈ સિંચાઈ યોજનાની કચેરી હાઈવેરોડ
જીવન વિમા નિગમ મારૂતિનંદન કોમ્પલેક્ષ
ન્યુ ઈન્ડીયા ઈન્સ્યુરન્સ આનંદમાર્કેટ
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By