ફોટો ગેલેરી- નગરરત્નો
 
 
નગરરત્નો
1   2       
     
શ્રી દેવશંકર મહેતા
દાનવીર શેઠશ્રી ડોસાભાઈ મગનલાલ
રાયસાહેબ શ્રી ગિરધરલાલ દયારામ મહેતા
(કવિ નાટયકાર)
(વહીવટદક્ષ)
     
ગિરધરભાઈ ડોસાભાઈ પરીખ
ગોવિંદરાય ઉત્રાણકર
પંચાલ હરિચંદ મંછારામ
 
(ક્રાંતિવીર)
     
અનવરમીયાં કાજી
શ્રી ચીમનલાલ કંસારા
શ્રી સાકળચંદભાઈ પટેલ
(સુફી સંત)
સ્વાતંત્રય સેનાની
'ગુજરાતીવિશ્વકોશ' ની પ્રેરક પ્રતિભા
 
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By